Trên đường chiến thắng -

Trên đường chiến thắng - Sáo trúc Đinh Thìn&video_id=tHuT_4jgN3Y&ypc_ad_indicator=4&c=WEB&baseUrl=http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/962985656/&has_cc=False&idpj=-2&iurl=http://i.ytimg.com/vi/tHuT_4jgN3Y/hqdefault.jpg&of=UuWvAxnA2CGDUcU0t_VFzg&allow_embed=1&length_seconds=137&video_verticals=[216, 35, 593, 3, 1021]&darude=1&iv_module=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/iv_module.swf&plid=AAUSnLPVJmlZ2Ylx&vm=CAI&cl=89966935&no_get_video_log=1&ptchn=DrCKyWRtSeYq-4av6ft6ng&fexp=900720,907263,934954,9406984,948124,948703,951511,951703,952612,957201,961404,961406&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/tHuT_4jgN3Y/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#LSjIFTk_-ZjiaghxWGCqe2gmjkc|67#45#70#10#10#2000#M$M#M-ifjbzPi4M2T-J_4r3xBys5pDM|135#90#70#5#5#2000#M$M#vA7qsk81hlw5G5m3OO6gsT9qGKA&ppv_remarketing_url=http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1010345782/?data=backend%3Dplayer_vars%3Bcname%3DWEB%3Bcver%3DAS3%3Bptype%3Dppv%3Btype%3Dview%3Butuid%3DDrCKyWRtSeYq-4av6ft6ng%3Butvid%3DtHuT_4jgN3Y&ptype=ppv&cver=AS3&backend=player_vars&cname=WEB&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/signature/1F0F108275654B0C7A57817E2D20F08381B869C2.8D56386C7142FAA08C67CBF4CB07A48E098C0B65/sver/3/expire/1427860724/fexp/900720%2C907263%2C934954%2C9406984%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/itag/0/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/mt/1427838872/ms/au/mm/31/id/o-ALz4-NKWWiVsn5k_X2UwSbDq0HxUDNJg_4ZNaTpc1gZZ/pl/24/mv/u/source/youtube/ipbits/0/key/yt5/ip/193.200.150.125/upn/QrW2OwNgSLA/playback_host/r13---sn-4g57knld.googlevideo.com/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire&status=ok&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/tHuT_4jgN3Y/sddefault.jpg&timestamp=1427839124&oid=DQwHBTIc-poR1tMSuxNSmg&pltype=content&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&ptk=RPMNetworks&vid=tHuT_4jgN3Y&csi_page_type=embed&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&allowed_ads=[8, 1, 2, 0]&iv3_module=1&muted=0&allow_ratings=1&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/tHuT_4jgN3Y/hqdefault.jpg

Trên đường chiến thắng - Sáo trúc Đinh T

爱哟我的妈20140109爱美就乱吃减肥药 小心甲

爱哟我的妈20140109爱美就乱吃减肥药 小心甲状腺出现问题 一辈子都瘦不下来&allow_embed=1&avg_rating=5.0&ptk=videoland2&oid=YkFZciI8cCSAu9oIXimkQA&cl=89966935

爱哟我的妈20140109爱美就乱吃减肥药 小心甲状腺出现问题 一辈子都瘦不下来

Топ 10 - Самые отвратител

Топ 10 - Самые отвратительные блюда&eventid=lBgbVfD4H9f5cJySgcgI&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/CTpJi4s4nQk/hqdefault.jpg&oid=J-k5EHcl0dIN7F5xYhiquQ&cc_font=Arial Unicode MS, arial, verdana, _sans&fmt_list=22/1280x720/9/0/115,43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&cl=89966935&csi_page_type=embed&iurl=http://i.ytimg.com/vi/CTpJi4s4nQk/hqdefault.jpg&allow_ratings=1&cc_asr=1&avg_rating=4.56661786237&of=GX4REVHdAPB8eA7oPwAEbw&default_audio_track_index=0&token=vjVQa1PpcFPPMpXVtLoEm8PgMhLb2anHWDFPuDQUAGo=&ttsurl=http://www.youtube.com/api/timedtext?asr_langs=ja%2Cnl%2Ces%2Cfr%2Cit%2Cde%2Cpt%2Cru%2Cko%2Cen&caps=asr&key=yttt1&expire=1427864324&signature=C9B880C5390FDBAD6E1AF85098923DF92CD91D69.4B0BDF0F2112D4BF5895F042C9CE2B84BFC05587&hl=en_US&v=CTpJi4s4nQk&sparams=asr_langs%2Ccaps%2Cv%2Cexpire&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&caption_translation_languages=n=Afrikaans&lc=af,n=Albanian&lc=sq,n=Arabic&lc=ar,n=Armenian&lc=hy,n=Azerbaijani&lc=az,n=Basque&lc=eu,n=Belarusian&lc=be,n=Bengali&lc=bn,n=Bosnian&lc=bs,n=Bulgarian&lc=bg,n=Burmese&lc=my,n=Catalan&lc=ca,n=Cebuano&lc=ceb,n=Chinese+%28Simplified%29&lc=zh-Hans,n=Chinese+%28Traditional%29&lc=zh-Hant,n=Croatian&lc=hr,n=Czech&lc=cs,n=Danish&lc=da,n=Dutch&lc=nl,n=English&lc=en,n=Esperanto&lc=eo,n=Estonian&lc=et,n=Filipino&lc=fil,n=Finnish&lc=fi,n=French&lc=fr,n=Galician&lc=gl,n=Georgian&lc=ka,n=German&lc=de,n=Greek&lc=el,n=Gujarati&lc=gu,n=Haitian&lc=ht,n=Hausa&lc=ha,n=Hebrew&lc=iw,n=Hindi&lc=hi,n=Hmong&lc=hmn,n=Hungarian&lc=hu,n=Icelandic&lc=is,n=Igbo&lc=ig,n=Indonesian&lc=id,n=Irish&lc=ga,n=Italian&lc=it,n=Japanese&lc=ja,n=Javanese&lc=jv,n=Kannada&lc=kn,n=Kazakh&lc=kk,n=Khmer&lc=km,n=Korean&lc=ko,n=Lao&lc=lo,n=Latin&lc=la,n=Latvian&lc=lv,n=Lithuanian&lc=lt,n=Macedonian&lc=mk,n=Malagasy&lc=mg,n=Malay&lc=ms,n=Malayalam&lc=ml,n=Maltese&lc=mt,n=Maori&lc=mi,n=Marathi&lc=mr,n=Mongolian&lc=mn,n=Nepali&lc=ne,n=Norwegian&lc=no,n=Nyanja&lc=ny,n=Persian&lc=fa,n=Polish&lc=pl,n=Portuguese&lc=pt,n=Punjabi&lc=pa,n=Romanian&lc=ro,n=Russian&lc=ru,n=Serbian&lc=sr,n=Sinhala&lc=si,n=Slovak&lc=sk,n=Slovenian&lc=sl,n=Somali&lc=so,n=Southern+Sotho&lc=st,n=Spanish&lc=es,n=Sundanese&lc=su,n=Swahili&lc=sw,n=Swedish&lc=sv,n=Tajik&lc=tg,n=Tamil&lc=ta,n=Telugu&lc=te,n=Thai&lc=th,n=Turkish&lc=tr,n=Ukrainian&lc=uk,n=Urdu&lc=ur,n=Uzbek&lc=uz,n=Vietnamese&lc=vi,n=Welsh&lc=cy,n=Yiddish&lc=yi,n=Yoruba&lc=yo,n=Zulu&lc=zu&tmi=1&ypc_ad_indicator=4&pltype=content&adaptive_fmts=url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.827%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D26BBE09739A7017C5AEB94A51A9A0C4680AC7E6B.C8BF5433700909FC9C11B1F90E4ABD775EB53174%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D136%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693697776718%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D19631673%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1427693697776718&size=1280x720&bitrate=1806262&init=0-708&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401f%22&fps=30&clen=19631673&projection_type=1&index=709-1160&itag=136,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.795%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3DD21EE60E97A78CD076E5705D57675CE43DEC0473.63C3B12D3C329C12550446F04EE91817269611CD%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D247%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006221194634%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D17900167%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1405006221194634&size=1280x720&bitrate=1527434&init=0-234&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&fps=1&clen=17900167&projection_type=1&index=235-891&itag=247,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.827%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D8A61FA6F70769C845D33C15CF14306CBE26F9261.9E0F40FCC7041D5A924A2B7ED04D238F6FC5B2EC%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D135%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693655121349%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D10359024%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1427693655121349&size=854x480&bitrate=942123&init=0-708&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401f%22&fps=30&clen=10359024&projection_type=1&index=709-1160&itag=135,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.795%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D6576DC32AF9C51ECA7711DF3D8DDE1AC4B4F5928.5DFBC3FD7D9DC398E49A5F9841B22664474C41A6%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D244%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006204830308%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D8816056%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1405006204830308&size=854x480&bitrate=697810&init=0-234&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&fps=1&clen=8816056&projection_type=1&index=235-887&itag=244,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.827%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3DB78B143136FFEA5A2B6C49466C64807C30A9B03D.1B4C64FED8EA3E272C0EB4A46F5C945F5C06AAA2%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D134%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693645305729%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D5406891%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1427693645305729&size=640x360&bitrate=504198&init=0-708&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&fps=30&clen=5406891&projection_type=1&index=709-1160&itag=134,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.795%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D93C1919A968A160831B631EBE81F48C8A28A4F96.C178741CB5131864CEC71668EF51F2F8A786DF5C%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D243%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006175613653%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D5058936%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1405006175613653&size=640x360&bitrate=362941&init=0-234&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&fps=1&clen=5058936&projection_type=1&index=235-887&itag=243,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.827%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D91CFF575C564177E94ED0AC0F8FBE28080217F88.DF8FCB7C29BA41F1067DD61F5CCB2F661A87D03A%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D133%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693633066015%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D5407962%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1427693633066015&size=426x240&bitrate=261000&init=0-672&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&fps=30&clen=5407962&projection_type=1&index=673-1124&itag=133,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.795%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D2B320239ECBC118C26201D7D8377AC98D94DB9EF.8508FACCD3871915244CFA8B2E0BCAE9BE35FC29%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D242%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006151511872%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D2757314%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1405006151511872&size=426x240&bitrate=189377&init=0-233&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&fps=1&clen=2757314&projection_type=1&index=234-886&itag=242,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.861%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3DC1F865FB8B8ED46F38BB61005B09430C71E45823.43C86D700A233F79563B155F76B0EB8A7AFB82C2%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D160%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693597073758%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D2450594%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1427693597073758&size=256x144&bitrate=112043&init=0-670&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&fps=15&clen=2450594&projection_type=1&index=671-1122&itag=160,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.795%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3D27F83AE504CCBD4DFD70FB76742C23B1766C08D2.E40DD1AAE2BC892468A5F98B9A6F7466391D1A94%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D278%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006415808560%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D1372567%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&lmt=1405006415808560&size=256x144&bitrate=116441&init=0-233&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&fps=1&clen=1372567&projection_type=1&index=234-1037&itag=278,url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.884%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3DAF4D7CC1881F4A843DEAF9AB0C1B10638CC2CE17.14EE98B31A2033FF1BF81A93A8FF8C15888DF635%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D140%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1427693551028712%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D3129338%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&projection_type=1&bitrate=129424&init=0-591&index=592-863&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&itag=140&lmt=1427693551028712&clen=3129338,fps=1&url=http%3A%2F%2Fr17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Ffexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C936106%252C9405136%252C9406801%252C9407720%252C9407820%252C9408102%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26dur%3D194.828%26pl%3D24%26id%3Do-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26signature%3DB7E7F6A072213CED0E2A9A660D8DFCDFEFF1AC26.301B8347BE33ECF4F91C6E0C904507333AF5D263%26ms%3Dau%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26itag%3D171%26expire%3D1427860724%26lmt%3D1405006024425258%26upn%3D6SbZ8Lnp3jc%26ipbits%3D0%26key%3Dyt5%26clen%3D2722730%26sver%3D3%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes&projection_type=1&bitrate=146652&init=0-4451&index=4452-4788&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&itag=171&lmt=1405006024425258&clen=2722730&loudness=-20.2189998627&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/upn/1IfY23F3A74/pl/24/id/o-AAIjSXt1kmhy-t5h6UZLKLpkPNPYimOyonMFQKf1HcYy/mv/u/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/source/youtube/signature/9D28471C0E7F109734B689B21F1407265AF1D027.89B09B1408C91EF638E470A641836D0EE04E3C2C/ipbits/0/ms/au/expire/1427860724/ip/193.200.150.82/mm/31/sver/3/key/yt5/fexp/900720%2C907263%2C934954%2C936106%2C9405136%2C9406801%2C9407720%2C9407820%2C9408102%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/playback_host/r17---sn-4g57kn7s.googlevideo.com/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/itag/0/mt/1427838872&allowed_ads=[8, 1, 2, 10, 0]&video_verticals=[3, 397]&view_count=100857&author=Top 10&use_cipher_signature=False&enablecsi=1&ptchn=zDEFOLkqctgi6kM-3i5VBQ&no_get_video_log=1&keywords=Топ 10,Самые отвратительные блюда&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/CTpJi4s4nQk/sddefault.jpg&cc_fonts_url=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/fonts708.swf&caption_audio_tracks=ac=original&i=0&v=0&plid=AAUSnLPRVad2j34v&hl=en_US&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/CTpJi4s4nQk/mqdefault.jpg&video_id=CTpJi4s4nQk&timestamp=1427839124&muted=0&allow_embed=1&length_seconds=195&iv3_module=1&status=ok&ptk=zDEFOLkqctgi6kM-3i5VBQ

Топ 10 - Самые отвратительные блюда&even

Glenbard South High Schoo

Glenbard South High School Raider Football 2011: Game #2 - Bloom Township&token=vjVQa1PpcFP8ksL0Qhv0y6Cn_ApJcL391j0bMAk9DJk=

Glenbard South High School Raider Footba

Tip ถ่ายรูป4 ความสัมพันธ์

Tip ถ่ายรูป4 ความสัมพันธ์ รูรับแสง-Shutter-ISO&view_count=153593&pltype=contentugc&tmi=1&fmt_list=22/1280x720/9/0/115,84/1280x720/9/0/115,43/640x360/99/0/0,100/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,82/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&of=r0vSYrK_E29Bg6HbnXj1vQ&video_id=kpXIlKQ0HjE&c=WEB&use_cipher_signature=False&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&enablecsi=1&account_playback_token=QUFFLUhqa3BxRVN5TjBKTEpuMzFmMDUzYzV4bE5ZeGtpd3xBQ3Jtc0tsSFpmaloxRnh4TEdJNWQ4MVVZRGp6aHQ5MkpmbDI2YmViVUFfNUF1eXRIX2Q4dlJBVWowZW9Sck1pY1pWdl9IRjNrcklrUDZWQ1o5dlE0eEZjWWZybHhsYkhkd0c3NkhvU1BBdm81MVlLTXhxOG4tQQ==&adaptive_fmts=lmt=1417354116061887&projection_type=1&size=1920x1080&fps=25&init=0-712&index=713-1920&itag=137&clen=267271569&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D137%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417354116061887%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D16C26EF518A8ED265ED0A850A0379642742FD2A2.9EC5AB6BF786C7FD96942BBE1529CF3118BC0D59%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D267271569%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.640028%22&bitrate=4166805,lmt=1397264044750054&projection_type=1&size=1920x1080&fps=1&init=0-234&index=235-1980&itag=248&clen=165658690&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D248%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397264044750054%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D8E023EC04BE13699924658633091CBF17EFA2338.A4A5BA0838B5376120ECC80376270E13D8AE32DE%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D165658690%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=3793718,lmt=1417353143942786&projection_type=1&size=1280x720&fps=25&init=0-710&index=711-1918&itag=136&clen=138041425&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D136%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417353143942786%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D985AED29F0937BBC317E9C6443CDAE5C51FB11CE.AE7BEA855DE637171F5BF332A68602C808DC47D8%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D138041425%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401f%22&bitrate=2236813,lmt=1397263943158053&projection_type=1&size=1280x720&fps=1&init=0-234&index=235-1966&itag=247&clen=70501533&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D247%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397263943158053%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3DDC18D0A203156CC737F57DB94BF30F5F9CC4481F.ECB6487A623B8DB896822B325D92DE3A699290AD%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D70501533%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=1428837,lmt=1417352990399448&projection_type=1&size=854x480&fps=25&init=0-709&index=710-1917&itag=135&clen=69928429&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D135%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417352990399448%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3DB4BB7BAE03D999018A9F61C7DE4BDF1BB256BB18.6B12DABE875F6319C502D3AEF06A66FD21D7F3FE%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D69928429%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&bitrate=1117151,lmt=1397263957163143&projection_type=1&size=854x480&fps=1&init=0-234&index=235-1943&itag=244&clen=35965520&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D244%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397263957163143%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D65CA1710E6B6FE2EFF35C20A6E58A88DAB3CC855.A98C1876C896834AD7B69F9534C17DADAD9C3D67%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D35965520%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=636545,lmt=1417352899949104&projection_type=1&size=640x360&fps=25&init=0-709&index=710-1917&itag=134&clen=36356006&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D134%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417352899949104%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3DD6CA96AE84800985CC6BD7B071B39F27688A1A12.A931B0157608BCE562CD4E0EAFFEEC1E4C4F44B9%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D36356006%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&bitrate=608868,lmt=1397263933318523&projection_type=1&size=640x360&fps=1&init=0-234&index=235-1901&itag=243&clen=18871551&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D243%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397263933318523%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D7D4C1E3093E9D63A612398CE96200232190BB046.4A26D1C33941E198487EF84EE71864EBFB2D3425%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D18871551%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=330629,lmt=1417352870015208&projection_type=1&size=426x240&fps=25&init=0-674&index=675-1882&itag=133&clen=16225696&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D133%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417352870015208%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D924FA0B81E1EFDC5EF1519CC880E93B7E5E66852.3BEF5CE915E03276194C1A51D807061BD341E303%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D16225696%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&bitrate=306628,lmt=1397263896081750&projection_type=1&size=426x240&fps=1&init=0-233&index=234-1890&itag=242&clen=10096698&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D242%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397263896081750%26dur%3D529.480%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D3EF5AA002E849E3EC864BA54E66ACC08DEE39340.4BECBE6455E815A0A68E8D568008FB69069C99D4%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D10096698%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=168915,lmt=1417352897408663&projection_type=1&size=256x144&fps=13&init=0-671&index=672-1879&itag=160&clen=7292805&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D160%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417352897408663%26dur%3D529.560%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3DA84A5C3893027DFFFEF6E29A05B60C3CB83C9428.70D516FE38A202E2D3D87CC34D0D502A820D2DA8%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D7292805%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&bitrate=117229,itag=140&lmt=1417352830802448&projection_type=1&clen=8502840&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D140%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1417352830802448%26dur%3D529.576%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D2CD5C1F5D1C2C0D74EC96DDDC815E7931D07CC7E.195DBDF7F027132993396BA8D2A1A009A3B22ECC%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D8502840%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&bitrate=129651&init=0-591&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&index=592-1259,itag=171&lmt=1397263880680135&projection_type=1&clen=8500010&url=http%3A%2F%2Fr20---sn-4g57knk7.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26ip%3D193.200.150.125%26id%3Do-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF%26mm%3D31%26itag%3D171%26sver%3D3%26expire%3D1427860724%26upn%3D4ibcHvepqvw%26lmt%3D1397263880680135%26dur%3D529.530%26source%3Dyoutube%26key%3Dyt5%26signature%3D8D29F7D74FFB21643D2388DC45EE2F97D8C16175.3EAECC216D4EE1916CBB7F38EE6FAF9F44DF6B1F%26gir%3Dyes%26fexp%3D900220%252C900720%252C907263%252C912334%252C924638%252C933233%252C934954%252C9405989%252C9407755%252C9408021%252C9408101%252C9408353%252C945093%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26clen%3D8500010%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26ipbits%3D0&fps=1&bitrate=137124&init=0-4451&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&index=4452-5349&ldpj=-31&csi_page_type=embed&darude=1&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/kpXIlKQ0HjE/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#NSSkHVxl0krQ2FE6DjWuxyg60AM|80#45#107#10#10#5000#M$M#gpcqcSCf0ZOgQQ2bMe_hJhwv8N4|160#90#107#5#5#5000#M$M#VVqJmMxfZwYksdoIZuUwEVOfQ-0|320#180#107#3#3#5000#M$M#_mhqW4xRmlU6zKhdFX0NoFv-5ZU&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/kpXIlKQ0HjE/hqdefault.jpg&loudness=-15.3500003815&hl=en_US&plid=AAUSnLPLGsshlbZB&iurl=http://i.ytimg.com/vi/kpXIlKQ0HjE/hqdefault.jpg&allow_ratings=1&fexp=900220,900720,907263,912334,924638,933233,934954,9405989,9407755,9408021,9408101,9408353,945093,948124,948703,951511,951703,952612,957201,961404,961406&allow_embed=1&muted=0&author=iLoveToGoDotCOM&cl=89966935&timestamp=1427839124&has_cc=False&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/ms/au/itag/0/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/mv/u/source/youtube/pl/24/mt/1427838872/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/expire/1427860724/upn/uwkILkIonjg/ip/193.200.150.125/sver/3/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/playback_host/r20---sn-4g57knk7.googlevideo.com/key/yt5/signature/D06E4A7A258E1ECDB4FD0F1AA49E912376CEF7C9.8AA8E3A55FA62C71D07B8A0EFC9FAA99556D2D8B/id/o-AI4NTKtPpAPvpPEbtsCkw8lKiCDnF9yXmzUYtguNGKSF/fexp/900220%2C900720%2C907263%2C912334%2C924638%2C933233%2C934954%2C9405989%2C9407755%2C9408021%2C9408101%2C9408353%2C945093%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/mm/31/ipbits/0&ptk=youtube_none&avg_rating=4.94989561587&no_get_video_log=1

Tip ถ่ายรูป4 ความสัมพันธ์ รูรับแสง-Shutt

Kool Keith Ft. Metropolis

Kool Keith Ft. Metropolis - Masterbate Girl - (Official video)&pltype=contentugc&hl=en_US&caption_translation_languages=n=Afrikaans&lc=af,n=Albanian&lc=sq,n=Arabic&lc=ar,n=Armenian&lc=hy,n=Azerbaijani&lc=az,n=Basque&lc=eu,n=Belarusian&lc=be,n=Bengali&lc=bn,n=Bosnian&lc=bs,n=Bulgarian&lc=bg,n=Burmese&lc=my,n=Catalan&lc=ca,n=Cebuano&lc=ceb,n=Chinese+%28Simplified%29&lc=zh-Hans,n=Chinese+%28Traditional%29&lc=zh-Hant,n=Croatian&lc=hr,n=Czech&lc=cs,n=Danish&lc=da,n=Dutch&lc=nl,n=English&lc=en,n=Esperanto&lc=eo,n=Estonian&lc=et,n=Filipino&lc=fil,n=Finnish&lc=fi,n=French&lc=fr,n=Galician&lc=gl,n=Georgian&lc=ka,n=German&lc=de,n=Greek&lc=el,n=Gujarati&lc=gu,n=Haitian&lc=ht,n=Hausa&lc=ha,n=Hebrew&lc=iw,n=Hindi&lc=hi,n=Hmong&lc=hmn,n=Hungarian&lc=hu,n=Icelandic&lc=is,n=Igbo&lc=ig,n=Indonesian&lc=id,n=Irish&lc=ga,n=Italian&lc=it,n=Japanese&lc=ja,n=Javanese&lc=jv,n=Kannada&lc=kn,n=Kazakh&lc=kk,n=Khmer&lc=km,n=Korean&lc=ko,n=Lao&lc=lo,n=Latin&lc=la,n=Latvian&lc=lv,n=Lithuanian&lc=lt,n=Macedonian&lc=mk,n=Malagasy&lc=mg,n=Malay&lc=ms,n=Malayalam&lc=ml,n=Maltese&lc=mt,n=Maori&lc=mi,n=Marathi&lc=mr,n=Mongolian&lc=mn,n=Nepali&lc=ne,n=Norwegian&lc=no,n=Nyanja&lc=ny,n=Persian&lc=fa,n=Polish&lc=pl,n=Portuguese&lc=pt,n=Punjabi&lc=pa,n=Romanian&lc=ro,n=Russian&lc=ru,n=Serbian&lc=sr,n=Sinhala&lc=si,n=Slovak&lc=sk,n=Slovenian&lc=sl,n=Somali&lc=so,n=Southern+Sotho&lc=st,n=Spanish&lc=es,n=Sundanese&lc=su,n=Swahili&lc=sw,n=Swedish&lc=sv,n=Tajik&lc=tg,n=Tamil&lc=ta,n=Telugu&lc=te,n=Thai&lc=th,n=Turkish&lc=tr,n=Ukrainian&lc=uk,n=Urdu&lc=ur,n=Uzbek&lc=uz,n=Vietnamese&lc=vi,n=Welsh&lc=cy,n=Yiddish&lc=yi,n=Yoruba&lc=yo,n=Zulu&lc=zu&iv_invideo_url=http://www.youtube.com/annotations_invideo?cap_hist=1&cta=2&video_id=a1XKwKI1GWw&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/a1XKwKI1GWw/sddefault.jpg&iurlmaxres=http://i.ytimg.com/vi/a1XKwKI1GWw/maxresdefault.jpg&caption_audio_tracks=i=0&ac=original&v=0&fmt_list=22/1280x720/9/0/115,84/1280x720/9/0/115,43/640x360/99/0/0,100/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,82/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&allow_embed=1&account_playback_token=QUFFLUhqbjJ4a283TjUzZFdHN0VIT0tlWmR2Q3NTQWRzUXxBQ3Jtc0tsUzRwd0Zob0U1Wm45Ym9CRGRuWnJKUzk2QmFhM21OeWg2SkJzbTF3TDlFRnZHa3ZaNFdkQ3d6WEhRWUx6VWhmcHFwTllEWE15b043bm5mUjhGVjVVNW1RMlQwQVB2bkFHTFFDdHJjRDNLT0FjR09tcw==&ptk=youtube_none&enablecsi=1&tmi=1&darude=1&cc_fonts_url=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/fonts708.swf&cc3_module=1&ttsurl=http://www.youtube.com/api/timedtext?signature=2A8F0B804A1F01278A7CFD4CB33298E94495553A.A09A0DF8AD6FB04488B3069056AA54E801707CC5&asr_langs=de%2Cru%2Cko%2Cen%2Cja%2Cnl%2Cpt%2Ces%2Cit%2Cfr&caps=asr&key=yttt1&hl=en_US&expire=1427864324&v=a1XKwKI1GWw&sparams=asr_langs%2Ccaps%2Cv%2Cexpire&iv_allow_in_place_switch=1&c=WEB&use_cipher_signature=False&csi_page_type=embed&url_encoded_fmt_stream_map=quality=hd720&fallback_host=tc.v6.cache6.googlevideo.com&itag=22&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D22%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.093%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26ratebypass%3Dyes%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D90D4EC53D32E6AF134CF430A9571C12083C29526.B2DFA331AE0E9168CE4352F59A8CF705DA485560%26mm%3D31&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.64001F%2C+mp4a.40.2%22,fallback_host=tc.v5.cache3.googlevideo.com&itag=84&quality=hd720&stereo3d=1&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.64001F%2C+mp4a.40.2%22&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D84%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.140%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26ratebypass%3Dyes%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D3AF67377C61535E4EC1DF524E6FEE9B7A7A3EEF8.E27640958250460D67340CBC43374A2869E8455F%26mm%3D31,quality=medium&fallback_host=tc.v5.cache4.googlevideo.com&itag=43&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D43%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D0.000%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26ratebypass%3Dyes%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DF81C9F2CC5772E36F2FBEAC6F43E5C12EF2C6645.A102489CEB9807D8FFDFE2F2CB9BF0432A87BFF2%26mm%3D31&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22,fallback_host=tc.v13.cache3.googlevideo.com&itag=100&quality=medium&stereo3d=1&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D100%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D0.000%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26ratebypass%3Dyes%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D58288CA0BFB605D2FB1D2ED6FDE633A07B6690BE.142FE03D87B8A757C9BC004140A9C91E4BB3EDB7%26mm%3D31,quality=medium&fallback_host=tc.v4.cache3.googlevideo.com&itag=18&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D18%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.093%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26ratebypass%3Dyes%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DE401AB803E5E9C7DA17022EFB09F224FD287FA58.EF151A9291C86D49050DC2128CD45323F643A424%26mm%3D31&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22,fallback_host=tc.v19.cache5.googlevideo.com&itag=82&quality=medium&stereo3d=1&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D82%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.140%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D60FAF84D1324262C0088DF6835916263AA442862.04DB357FF2269AA3C8C5BF1F29362F4AD725A30C%26mm%3D31,quality=small&fallback_host=tc.v15.cache2.googlevideo.com&itag=5&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D5%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.062%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D33AD879527569A728F8C431EB24B81FA00E71160.A4E48A273983A84205E70CC79CFD81A7FFC086EE%26mm%3D31&type=video%2Fx-flv,quality=small&fallback_host=tc.v13.cache6.googlevideo.com&itag=36&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D36%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.140%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DAEA984DA9B777353F2DBB7714D9C0A19883D1DF7.68BF022C38D000AA40ABFC536CD665CEC4D3C333%26mm%3D31&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22,quality=small&fallback_host=tc.v20.cache1.googlevideo.com&itag=17&url=http%3A%2F%2Fr18---sn-4g57knzr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26id%3Do-ANdTp1lFhLpgEQOwx9unxQvU5UsH2o391-5ec-wuz4uz%26itag%3D17%26mt%3D1427838872%26upn%3DYIgzpGinptM%26expire%3D1427860724%26sver%3D3%26dur%3D180.140%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26ip%3D193.200.150.125%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26mv%3Du%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26fexp%3D900720%252C907263%252C912149%252C934954%252C9406986%252C942647%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D0A448EE67CBDC1B34A0E4C8866917CF06B2BA641.6F1265AA36B4FDBC1DCB18D05AC7A9610DBD0FF7%26mm%3D31&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22

Kool Keith Ft. Metropolis - Masterbate G

الشيخ رياض بازو-إسمع واخش

الشيخ رياض بازو-إسمع واخشع لبعض آيات من سورة النمل.wmv&allow_embed=1&avg_rating=5.0&no_get_video_log=1&token=vjVQa1PpcFN6T09nu4cC7Oxbs4YFEAGUbnA9dr3tnQs=&has_cc=False&ldpj=-36&loudness=-28.3589992523&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/CdkCDn_KSHE/default.jpg&enablecsi=1&hl=en_US&cl=89966935&iurl=http://i.ytimg.com/vi/CdkCDn_KSHE/hqdefault.jpg

الشيخ رياض بازو-إسمع واخشع لبعض آيات من

Las mejores escenas de Am

Las mejores escenas de Amistad Violetta1&enablecsi=1

Las mejores escenas de Amistad Violetta1

Zoo Tycoon 2 Ultimate Col

Zoo Tycoon 2 Ultimate Collection: Dinossauro Zoo 'Parte 1'&hl=en_US&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/dEf-P1UqsAw/hqdefault.jpg&iurl=http://i.ytimg.com/vi/dEf-P1UqsAw/hqdefault.jpg&adaptive_fmts=itag=135&lmt=1405541720279695&projection_type=1&init=0-708&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&index=709-1988&bitrate=759814&size=640x480&clen=28381478&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D135%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.833%26lmt%3D1405541720279695%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D183043ADB3CAB1720F70624339149403DABB03D2.2297FBA9930F24E0F77C285E11FB0F8D3D2A8727%26sver%3D3%26clen%3D28381478&fps=30,itag=244&lmt=1393580079296632&projection_type=1&init=0-234&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&index=235-2016&bitrate=637574&size=640x480&clen=23541826&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D244%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.800%26lmt%3D1393580079296632%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D7247725060173181B14ACCD61A3BA5415B97252D.D290FC1096C9BA7CD4C7AE0C052AB8EDB945FCF1%26sver%3D3%26clen%3D23541826&fps=1,itag=134&lmt=1405541717519460&projection_type=1&init=0-710&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&index=711-1990&bitrate=362916&size=480x360&clen=13590972&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D134%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.833%26lmt%3D1405541717519460%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3DEDEB9085B4DC12093F71B104AD61CB1402C3364D.3A3225DEF091B107FA16CEFEE6B154B0D9F0E838%26sver%3D3%26clen%3D13590972&fps=30,itag=243&lmt=1393580051035583&projection_type=1&init=0-234&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&index=235-1992&bitrate=311566&size=480x360&clen=12674889&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D243%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.800%26lmt%3D1393580051035583%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3DF4999A3E015556CDF09E50AD0FE699CC5E83F37A.EEBE48412A138463AC8124705A6CCE79CBF83979%26sver%3D3%26clen%3D12674889&fps=1,itag=133&lmt=1405541715573391&projection_type=1&init=0-673&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400d%22&index=674-1953&bitrate=265913&size=320x240&clen=14989324&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D133%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.833%26lmt%3D1405541715573391%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D9B72CEBD0734C0F646F3E24DFA13DAEE164712AB.BDEAB56A4B4857C232F2E3C9653BDCC65C7534FA%26sver%3D3%26clen%3D14989324&fps=30,itag=242&lmt=1393580045926013&projection_type=1&init=0-233&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&index=234-1991&bitrate=170248&size=320x240&clen=6837754&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D242%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.800%26lmt%3D1393580045926013%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D77B8715C8F648F1EF168955CE0D0FBD451CB7C36.E87C0B1775A442310F75AF797E0E87D3289EE18C%26sver%3D3%26clen%3D6837754&fps=1,itag=160&lmt=1405541715317327&projection_type=1&init=0-672&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&index=673-1952&bitrate=115374&size=192x144&clen=6307618&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D160%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.833%26lmt%3D1405541715317327%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D1F211590D7AF5D53E57FE6ECAFC2B702F48D5392.8A29E379FB566A46E9E6A57F6F31A235D63DFB89%26sver%3D3%26clen%3D6307618&fps=15,bitrate=129415&itag=140&init=0-591&clen=8298803&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D140%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.875%26lmt%3D1405541714708068%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3D5D54C343F514E8291576B6594CD673C0B6225A2E.5DCE848F559FD05E5A70671CFC88EFCE26B34CE4%26sver%3D3%26clen%3D8298803&lmt=1405541714708068&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&index=592-1247,bitrate=127921&itag=171&fps=1&init=0-4451&clen=6897060&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D171%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860723%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3D6K91du349nY%26pl%3D24%26dur%3D516.831%26lmt%3D1393580028959742%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26signature%3DB87575E70C74FC60BD98B156D0439868B0F2947A.95D5B8201CA929E690F20D1147B8436AEA17DB91%26sver%3D3%26clen%3D6897060&lmt=1393580028959742&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&index=4452-5329&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/pl/24/itag/0/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/key/yt5/ip/193.200.150.125/ms/au/sver/3/signature/11211DFD5E517F7B94E92B050545A40965D46D70.DD4633787747DB6B60A625AAE29153F4287A9255/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/playback_host/r10---sn-4g57kndr.googlevideo.com/source/youtube/fexp/900720%2C902404%2C907263%2C920935%2C924648%2C934954%2C938812%2C9406139%2C9406366%2C9406840%2C9407444%2C9407746%2C9407800%2C9407819%2C9408102%2C941440%2C947243%2C947601%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/expire/1427860723/mv/u/id/o-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp/ipbits/0/mm/31/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/mt/1427838872/upn/FKweg1fYi7A&eventid=kxgbVb_tKsm9cNGcgWg&pltype=contentugc&enablecsi=1&status=ok&csi_page_type=embed&muted=0&timestamp=1427839123&video_id=dEf-P1UqsAw&tmi=1&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&author=Caio Queiroz&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/dEf-P1UqsAw/mqdefault.jpg&has_cc=False&allow_ratings=1&account_playback_token=QUFFLUhqazN1RFhfOXFNdXpsZTJGbkxhY1RHMllUbDMxd3xBQ3Jtc0trZkZhQTZ0MVM3R1ZEQkhuVnJhZTFuVkRubVVqRXJNZTFpTFVib3JXYnpqV1Y4XzRrRDEwTWE5dTJybmMtczZhYVJ2OGUyekwzbWFwa2tYd1FJd0pQdG1mNUJscFZrRnRhMTFwcURIa1Nzamw5ekRVYw==&video_verticals=[41, 3, 1169, 1497]&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/dEf-P1UqsAw/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#p18AKT6BFRJ6yU2q-sFHKCwdDso|60#45#105#10#10#5000#M$M#hbbeHBYCxXE3JMiBqYBk43YnYaw|120#90#105#5#5#5000#M$M#dMlRYDdoXp55wtVDyDeSB4814HA&ldpj=-1&probe_url=http://r5---sn-4g57kue6.googlevideo.com/videogoodput?id=o-AEuU47UGfCS5moQ5m5VfTKw9It4pWuZxb7Y4ARX1usD_&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842723&ip=193.200.150.125&ms=pm&mm=35&pl=24&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl&signature=4D6ECC6ACA7DCB4B3E695413C80507D02E84D3E3.28E53F16E744D7AE054DD24B681ED4FC3D3E353B&key=cms1&allow_embed=1&of=r0vSYrK_E29Bg6HbnXj1vQ&url_encoded_fmt_stream_map=url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D43%26dur%3D0.000%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26ratebypass%3Dyes%26signature%3D053F6C47A2EDC81ACC0CB8D25EF38A0E2C7F662F.CE07705AB0391658C694DFBE711C8AF22A2969EE%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26expire%3D1427860723%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3D4zGv3gP5DVc&itag=43&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&quality=medium&fallback_host=tc.v15.cache5.googlevideo.com,url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D18%26dur%3D516.876%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26ratebypass%3Dyes%26signature%3D18DCC5F219D8BA4AAC6CAA6058FEA95B4B201F3B.417339465398689B5FA39EE61186AB384E3CBD34%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26expire%3D1427860723%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3D4zGv3gP5DVc&itag=18&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&quality=medium&fallback_host=tc.v22.cache3.googlevideo.com,url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D5%26dur%3D516.885%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26signature%3D411194A509283F62885DED63DAAD1C68FEF03C80.147CF35BF5D98B6F0D022E771B00CA5CBC48412E%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26expire%3D1427860723%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3D4zGv3gP5DVc&itag=5&type=video%2Fx-flv&quality=small&fallback_host=tc.v19.cache1.googlevideo.com,url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D36%26dur%3D517.015%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26signature%3D43AF37FBB8636C633E485D8CAEECE6F4667AEA58.431DF52DD6D7B79012E57908AFA8E662213F54E0%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26expire%3D1427860723%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3D4zGv3gP5DVc&itag=36&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&fallback_host=tc.v7.cache5.googlevideo.com,url=http%3A%2F%2Fr10---sn-4g57kndr.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D17%26dur%3D517.015%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26signature%3D1ABD4A2F73177DFC9A113752ACEB3EB48E04E880.547F8464FBDB6066D9EAA97FD711AE0445B0D718%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C902404%252C907263%252C920935%252C924648%252C934954%252C938812%252C9406139%252C9406366%252C9406840%252C9407444%252C9407746%252C9407800%252C9407819%252C9408102%252C941440%252C947243%252C947601%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26expire%3D1427860723%26id%3Do-AJsWHGLIA2LQHAX4q3JGMPVnJrhluuQGiI_B4tnundOp%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3D4zGv3gP5DVc&itag=17&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&fallback_host=tc.v17.cache3.googlevideo.com&length_seconds=517&view_count=248756&use_cipher_signature=False&cl=89966935&idpj=-1&c=WEB&ptk=youtube_none&no_get_video_log=1&plid=AAUSnLPEXPRWBziP&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/dEf-P1UqsAw/default.jpg

Zoo Tycoon 2 Ultimate Collection: Dinoss

Sait yanar Kuda Dıçi.&iur

Sait yanar Kuda Dıçi.&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/mz0LqSWE33I/sddefault.jpg&tmi=1&pltype=contentugc&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&view_count=645&url_encoded_fmt_stream_map=type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&quality=medium&itag=43&url=http%3A%2F%2Fr16---sn-4g57kne6.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26itag%3D43%26source%3Dyoutube%26dur%3D0.000%26mv%3Du%26mm%3D31%26pl%3D24%26upn%3DU2I7alCWyAQ%26ip%3D193.200.150.82%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860723%26fexp%3D900720%252C907263%252C912162%252C934954%252C939986%252C9405643%252C9406003%252C9407588%252C9407796%252C9407858%252C9408102%252C9408345%252C944325%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C952613%252C952615%252C957201%252C961404%252C961406%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26id%3Do-AFudSeumoo5eG48aJ4ff3xuP4nauxlK2uegMZRM_GTDd%26key%3Dyt5%26signature%3DF52AF481B983045617607BE08A17D78BDDC08063.21B02B45588DBD4EF907816517BD533028E05754%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ipbits%3D0%26mt%3D1427838872&fallback_host=tc.v21.cache7.googlevideo.com,type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&quality=medium&itag=18&url=http%3A%2F%2Fr16---sn-4g57kne6.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26itag%3D18%26source%3Dyoutube%26dur%3D383.941%26mv%3Du%26mm%3D31%26pl%3D24%26upn%3DU2I7alCWyAQ%26ip%3D193.200.150.82%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860723%26fexp%3D900720%252C907263%252C912162%252C934954%252C939986%252C9405643%252C9406003%252C9407588%252C9407796%252C9407858%252C9408102%252C9408345%252C944325%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C952613%252C952615%252C957201%252C961404%252C961406%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26id%3Do-AFudSeumoo5eG48aJ4ff3xuP4nauxlK2uegMZRM_GTDd%26key%3Dyt5%26signature%3D428602CC5356B489E6BA8498DBD95871BE524BEC.E9A2437CDF52F0080B56E8BB5D99060359AC3C44%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ipbits%3D0%26mt%3D1427838872&fallback_host=tc.v6.cache6.googlevideo.com,type=video%2Fx-flv&quality=small&itag=5&url=http%3A%2F%2Fr16---sn-4g57kne6.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26itag%3D5%26source%3Dyoutube%26dur%3D383.922%26mv%3Du%26mm%3D31%26pl%3D24%26upn%3DU2I7alCWyAQ%26ip%3D193.200.150.82%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860723%26fexp%3D900720%252C907263%252C912162%252C934954%252C939986%252C9405643%252C9406003%252C9407588%252C9407796%252C9407858%252C9408102%252C9408345%252C944325%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C952613%252C952615%252C957201%252C961404%252C961406%26sver%3D3%26id%3Do-AFudSeumoo5eG48aJ4ff3xuP4nauxlK2uegMZRM_GTDd%26key%3Dyt5%26signature%3D6FBD7DB62A42BABCEA73CDED3AD7D0FB4DD98FAF.D67A0CAAC1806709F5B0A9D82F9E1696A36C5616%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ipbits%3D0%26mt%3D1427838872&fallback_host=tc.v10.cache2.googlevideo.com,type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&itag=36&url=http%3A%2F%2Fr16---sn-4g57kne6.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26itag%3D36%26source%3Dyoutube%26dur%3D384.058%26mv%3Du%26mm%3D31%26pl%3D24%26upn%3DU2I7alCWyAQ%26ip%3D193.200.150.82%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860723%26fexp%3D900720%252C907263%252C912162%252C934954%252C939986%252C9405643%252C9406003%252C9407588%252C9407796%252C9407858%252C9408102%252C9408345%252C944325%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C952613%252C952615%252C957201%252C961404%252C961406%26sver%3D3%26id%3Do-AFudSeumoo5eG48aJ4ff3xuP4nauxlK2uegMZRM_GTDd%26key%3Dyt5%26signature%3D972B464B1AC64E14805EC4EB33C2120DF2AD62DE.89FCB3F51A7BC6411FC27C9942C490A8D4E6870D%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ipbits%3D0%26mt%3D1427838872&fallback_host=tc.v18.cache4.googlevideo.com,type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&itag=17&url=http%3A%2F%2Fr16---sn-4g57kne6.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fms%3Dau%26itag%3D17%26source%3Dyoutube%26dur%3D384.151%26mv%3Du%26mm%3D31%26pl%3D24%26upn%3DU2I7alCWyAQ%26ip%3D193.200.150.82%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860723%26fexp%3D900720%252C907263%252C912162%252C934954%252C939986%252C9405643%252C9406003%252C9407588%252C9407796%252C9407858%252C9408102%252C9408345%252C944325%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C952613%252C952615%252C957201%252C961404%252C961406%26sver%3D3%26id%3Do-AFudSeumoo5eG48aJ4ff3xuP4nauxlK2uegMZRM_GTDd%26key%3Dyt5%26signature%3D7E7687BEF050760DF98775C0342E2ED428027120.DE3E9C16B17C3A35A1AADBCB586C8C3543CCCC%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ipbits%3D0%26mt%3D1427838872&fallback_host=tc.v12.cache3.googlevideo.com&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/mz0LqSWE33I/mqdefault.jpg&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/mz0LqSWE33I/default.jpg&timestamp=1427839123&vm=CAI&status=ok&probe_url=http://r9---sn-ab5e6m7e.googlevideo.com/videogoodput?id=o-AOUzJGo8A4WrEOn02AU9hqlbXwesXv-yCu1mSPwYSrJC&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842723&ip=193.200.150.82&ms=pm&mm=35&pl=24&nh=EAQ&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl,nh&signature=2FC18C1A4CE91C7B67FF561968A5AB4B627C8CF5.3A932FE88BE00EF017B61FEF0F74849393588595&key=cms1&length_seconds=384&keywords=&of=r0vSYrK_E29Bg6HbnXj1vQ&video_verticals=[1193, 1034, 35]

Sait yanar Kuda Dıçi.&iurlsd=http://i.yt

بنات سكرانات ومعهم خمر وا

بنات سكرانات ومعهم خمر واخر دلع&fmt_list=43/426x240/99/0/0,18/426x240/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&no_get_video_log=1&video_verticals=[3, 211, 358]&hl=en_US&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&allow_embed=1

بنات سكرانات ومعهم خمر واخر دلع&fmt_list

Sagopa Kajmer - Beyaban&i

Sagopa Kajmer - Beyaban&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/fQo8w2KxhRI/mqdefault.jpg&ldpj=-30&length_seconds=245&view_count=619420&account_playback_token=QUFFLUhqbFR0VmdtVjBfUzJhU2Z4RTJJVi03OUt2ekExd3xBQ3Jtc0trR1A1TGVWSDZLbUg4QmRzbmQ2blBoYjRVMFpzdk9XcTlPNnJWaG05bVpZdmdBNUlySkVkTXA1Y2FVZDdhbU04aE0zYUhiUXlqY040T2pWeWNuRXcweDltcURLMlBWX1BMdW1qUDVDSF9ER28xNWpSSQ==&allowed_ads=[0, 1, 2, 4, 8, 10]&has_cc=False&hl=en_US&eventid=kxgbVbe8CMTGc4eYgsgP&probe_url=http://r16---sn-vgqsen7y.googlevideo.com/videogoodput?id=o-ABbx_XDaxFE8b0sHs2myJEfWTB6Tnx2XEoAVQDKlesEq&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842723&ip=193.200.150.125&ms=pm&mm=35&pl=24&nh=IgpwcjA1Lm9yZDEyKgkxMjcuMC4wLjE&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl,nh&signature=7E1D252214A2BE1681CE5A0C023560BB0A0AAFD2.0B5B7ECDCD9F0F0D10461C498260AC74C505237A&key=cms1&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/itag/0/expire/1427860723/upn/sS_5ArxJ7Wo/s/DDE1DE1F4B717F8556BAC90B2FF94DF9D73669D46541.97851B027675C3AD710069D9B144A74FEF86787C872/ip/193.200.150.125/key/yt5/fexp/900720%2C907263%2C934954%2C9405135%2C9405861%2C9406517%2C9406993%2C9407791%2C9408093%2C9408101%2C947243%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/ms/au/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/playback_host/r15---sn-4g57kn76.googlevideo.com/source/youtube/pl/24/id/o-AFxn6_i7SCV3MSPo16-ICdih0kV-AQgcAb60AK3cR--S/mt/1427838872/mv/u/mm/31/ipbits/0/sver/3/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire&timestamp=1427839123&author=devilkisu&ypc_ad_indicator=4&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/fQo8w2KxhRI/hqdefault.jpg&tmi=1&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/fQo8w2KxhRI/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#ILnpdTrQY1AYJneyiV--ZoP_LWc|60#45#124#10#10#2000#M$M#ZMHlCbCnr2BEUD3QKCKAI_vz3SA|120#90#124#5#5#2000#M$M#7BkgU9CKAtjNcXhv5-3vIRL0NpQ|240#180#124#3#3#2000#M$M#paZgxjHGYJ0yKNJ2WwB4Z0T43jY&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/fQo8w2KxhRI/default.jpg&c=WEB

Sagopa Kajmer - Beyaban&iurlmq=http://i.

쇼핑센터현이랑&iurlmq

쇼핑센터현이랑&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/3tIHjk7R7tU/mqdefault.jpg&has_cc=False&hl=en_US&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/ms/au/source/youtube/mv/u/playback_host/r6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com/expire/1427860722/itag/0/ip/193.200.150.125/key/yt5/sver/3/ipbits/0/fexp/900720%2C907263%2C916732%2C923367%2C934954%2C9407856%2C9408102%2C9408136%2C9408344%2C9408404%2C942660%2C947248%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/id/o-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ/mt/1427838872/pl/24/signature/DD5827593B2F3E009AAEDB8F70FD9E9F18C387A6.7BF781B4266173204FDA369B2CCB31842A7ACB67/mm/31/upn/E3haMFq2uo8&iv_invideo_url=http://www.youtube.com/annotations_invideo?cap_hist=1&cta=2&video_id=3tIHjk7R7tU&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/3tIHjk7R7tU/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#769w-I9ReUBJiWtO2pj2eKtttVE|80#45#35#10#10#1000#M$M#vrOLy02exNo2CqOpkZFHF8PaXWk|160#90#35#5#5#1000#M$M#ws-ensiYVZjUy4pEEo_1KtoaN44&probe_url=http://r1---sn-a5m7lne6.googlevideo.com/videogoodput?id=o-ABNlO3bxJPhuPxNTKmi1uijz-te9jtYuVhtaELcyqb8f&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842722&ip=193.200.150.125&ms=pm&mm=35&pl=24&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl&signature=4CD08C68DC49C2D7F53A25D890B9F59E9C75D69B.0678C4C8108C5BB129B872E0F6B786A759CFE8AC&key=cms1&view_count=3&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/3tIHjk7R7tU/hqdefault.jpg&allowed_ads=[8, 1, 2, 10, 0]&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/3tIHjk7R7tU/default.jpg&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/3tIHjk7R7tU/sddefault.jpg&iv_module=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/iv_module.swf&csi_page_type=embed&loudness=-21.4889984131&timestamp=1427839122&plid=AAUSnLO4MmunbGX0&author=TV 훵키&c=WEB&iv3_module=1&idpj=-9&pltype=content&of=GX4REVHdAPB8eA7oPwAEbw&darude=1&avg_rating=0.0&cl=89966935&token=vjVQa1PpcFOlBqTtr1413mQwAqcjAV_WmV2wGMan4sY=&length_seconds=34&url_encoded_fmt_stream_map=type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&itag=43&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26mv%3Du%26expire%3D1427860722%26itag%3D43%26ip%3D193.200.150.125%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26dur%3D0.000%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26ratebypass%3Dyes%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26signature%3DBA176B4F4179C4F42AD9871C79281E784A48E913.48DA407CD6EE634EEE00023CD50788C13D5B6935%26mm%3D31%26upn%3DtRAVNZPpUFI&fallback_host=tc.v2.cache1.googlevideo.com&quality=medium,type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&itag=18&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26mv%3Du%26expire%3D1427860722%26itag%3D18%26ip%3D193.200.150.125%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26dur%3D33.134%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26ratebypass%3Dyes%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26signature%3DDC007CB71BD3F0F713E1A3CB1CACE418DE73374A.A7144BF99B281BAA41B231150264E1AE36AF0E98%26mm%3D31%26upn%3DtRAVNZPpUFI&fallback_host=tc.v8.cache7.googlevideo.com&quality=medium,type=video%2Fx-flv&itag=5&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26mv%3Du%26expire%3D1427860722%26itag%3D5%26ip%3D193.200.150.125%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26dur%3D33.123%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26signature%3D33B7D250A9C976E443F44CD478E452E850E84FDE.AF2839DC8581FFFB8E5B63CF00450DBE19412C29%26mm%3D31%26upn%3DtRAVNZPpUFI&fallback_host=tc.v18.cache7.googlevideo.com&quality=small,type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&itag=36&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26mv%3Du%26expire%3D1427860722%26itag%3D36%26ip%3D193.200.150.125%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26dur%3D33.250%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26signature%3D966275E2BA9D08D8D448F67D311A6C06CB389C9D.73FA9D3CBD782F25086CF2E4064C51E7F12533EA%26mm%3D31%26upn%3DtRAVNZPpUFI&fallback_host=tc.v8.cache8.googlevideo.com&quality=small,type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&itag=17&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26mv%3Du%26expire%3D1427860722%26itag%3D17%26ip%3D193.200.150.125%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26ipbits%3D0%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26dur%3D33.390%26mt%3D1427838872%26pl%3D24%26signature%3D6D1F79A476654C21A3FADF9E626E64D974F677B4.C9EA5E1F716A6D4521351F70DA2DBAA83423E37E%26mm%3D31%26upn%3DtRAVNZPpUFI&fallback_host=tc.v20.cache1.googlevideo.com&quality=small&allow_embed=1&adaptive_fmts=clen=3822591&index=708-823&fps=30&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26source%3Dyoutube%26clen%3D3822591%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26mv%3Du%26itag%3D135%26key%3Dyt5%26lmt%3D1385736520633169%26signature%3DC280C4292E900C9D65D5D5321AC10395635B41F1.D53388803F7D5A37E861C19EEF8A911C5859D78D%26upn%3Dnagjp0JDQzs%26ms%3Dau%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes%26ip%3D193.200.150.125%26ipbits%3D0%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26pl%3D24%26mm%3D31%26expire%3D1427860722%26sver%3D3%26dur%3D33.033%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406&init=0-707&itag=135&bitrate=1108512&lmt=1385736520633169&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401f%22&size=854x480,clen=2037056&index=708-823&fps=30&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26source%3Dyoutube%26clen%3D2037056%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26mv%3Du%26itag%3D134%26key%3Dyt5%26lmt%3D1385736518515497%26signature%3DC0FEC6ED6B901502339CEA36716D82E773AB768B.0914A3EC03C83CB2F925FFE1AE3FA95F97A0D3D3%26upn%3Dnagjp0JDQzs%26ms%3Dau%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes%26ip%3D193.200.150.125%26ipbits%3D0%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26pl%3D24%26mm%3D31%26expire%3D1427860722%26sver%3D3%26dur%3D33.033%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406&init=0-707&itag=134&bitrate=603631&lmt=1385736518515497&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&size=640x360,clen=935695&index=672-787&fps=30&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26source%3Dyoutube%26clen%3D935695%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26mv%3Du%26itag%3D133%26key%3Dyt5%26lmt%3D1385736519575362%26signature%3DDE7FA4C47AC80C79125A1E28F5C9DFD9F03D8071.01C744651B2225E0FA5C375EAF0FEA3C86E36FE7%26upn%3Dnagjp0JDQzs%26ms%3Dau%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes%26ip%3D193.200.150.125%26ipbits%3D0%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26pl%3D24%26mm%3D31%26expire%3D1427860722%26sver%3D3%26dur%3D33.033%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406&init=0-671&itag=133&bitrate=245594&lmt=1385736519575362&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&size=426x240,clen=428308&index=671-786&fps=15&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26source%3Dyoutube%26clen%3D428308%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26mv%3Du%26itag%3D160%26key%3Dyt5%26lmt%3D1385736516401983%26signature%3DC592D21D0639DD88A81F4C34BBC91CC56188359C.3CC479805A8811AB0F9E80FF533E6BF20A1AF083%26upn%3Dnagjp0JDQzs%26ms%3Dau%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes%26ip%3D193.200.150.125%26ipbits%3D0%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26pl%3D24%26mm%3D31%26expire%3D1427860722%26sver%3D3%26dur%3D33.033%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406&init=0-670&itag=160&bitrate=114403&lmt=1385736516401983&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42c00c%22&size=256x144,type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr6---sn-4g57kn7e.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fnh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26source%3Dyoutube%26clen%3D526949%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26mv%3Du%26itag%3D140%26key%3Dyt5%26lmt%3D1385736516409538%26signature%3D824826DC0E915E5A47DBDEC1546857D3519AE088.3D40DC09A3E2530AE52EC4C8DA472DA197AD689F%26upn%3Dnagjp0JDQzs%26ms%3Dau%26mt%3D1427838872%26gir%3Dyes%26ip%3D193.200.150.125%26ipbits%3D0%26id%3Do-AD6eD5xbI61QDxJWchsodLJp1agE345ybDX9Yp-PEoYZ%26pl%3D24%26mm%3D31%26expire%3D1427860722%26sver%3D3%26dur%3D33.134%26fexp%3D900720%252C907263%252C916732%252C923367%252C934954%252C9407856%252C9408102%252C9408136%252C9408344%252C9408404%252C942660%252C947248%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406&init=0-591&itag=140&bitrate=127942&clen=526949&index=592-671&lmt=1385736516409538&eventid=khgbVbzHLtTccrPkgLAF&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&video_id=3tIHjk7R7tU&iurl=http://i.ytimg.com/vi/3tIHjk7R7tU/hqdefault.jpg&oid=UVjuVAtoDNQQmsg7ZL5QEA&fexp=900720,907263,916732,923367,934954,9407856,9408102,9408136,9408344,9408404,942660,947248,948124,948703,951511,951703,952612,957201,961404,961406&ptk=86o1nuq7TR31pREY1KImZg&iv_load_policy=1&ypc_ad_indicator=4&status=ok&account_playback_token=QUFFLUhqbUliVTBONWdDTVR6ZjRGcEVoa2Jsb0owSnBZUXxBQ3Jtc0tuTUk4Y3ZYVjNfeUZ1eDAzSkwtRTZwdHRWYXJkRGFPc0pCWWNSRG12V29lSmZBSXZhSUNVd2NSRjNRNXE3ZnRSY1RFRGQxa1dkWG5pb1VJUEUwRE5kNUYtcmtRY0dDTmZsSmxBbFRqdDhlYTZlTTVMMA==&use_cipher_signature=False&ptchn=86o1nuq7TR31pREY1KImZg&muted=0&keywords=

쇼핑센터현이랑&iurlmq=http://i.ytimg

Robby Ayersman wheelies a

Robby Ayersman wheelies across the lake at King Kn&length_seconds=176&ptk=SwL3ETQG6Gkr5Ol5rX9Big

Robby Ayersman wheelies across the lake

وبناقص حياتى معاك♥♥♥♥♥بها

وبناقص حياتى معاك♥♥♥♥♥بهاء سلطان&iv_allow_in_place_switch=1&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/KoD06EICn_k/hqdefault.jpg&iurl=http://i.ytimg.com/vi/KoD06EICn_k/hqdefault.jpg&adaptive_fmts=itag=134&lmt=1394472690188351&projection_type=1&init=0-710&s=6362C2B65BB68B06D04DF458839F9A7CB8E96209.1AC321667AA44AB25AE410B4A96F53D9BD3ECEEA&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&index=711-1354&bitrate=475666&size=480x360&clen=9623351&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D134%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.001%26lmt%3D1394472690188351%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D9623351&fps=25,itag=243&lmt=1402499116737541&projection_type=1&init=0-234&s=13B6EC1B0B1A8CC12A07E5010F3C4F37BE4EBFCB.1295DE3E6F0F8481437E03A1DC2560A8EEB3287F&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&index=235-1092&bitrate=382350&size=480x360&clen=9279248&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D243%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.000%26lmt%3D1402499116737541%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D9279248&fps=1,itag=133&lmt=1394472699180161&projection_type=1&init=0-673&s=3763DFC5F47BF708932988509F5300EAA21FF2D8.D8492B9AF583A4452F78BCBB0666ADB75A18E995&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400d%22&index=674-1317&bitrate=247104&size=320x240&clen=8425464&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D133%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.001%26lmt%3D1394472699180161%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D8425464&fps=25,itag=242&lmt=1402499113737239&projection_type=1&init=0-233&s=08268FD67CCF10AB8B442D362E6DEC1DC36E2961.623260A92D57F1983D0644D6077FB835CFF99B08&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&index=234-1091&bitrate=192365&size=320x240&clen=4830473&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D242%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.000%26lmt%3D1402499113737239%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D4830473&fps=1,itag=160&lmt=1394472664193688&projection_type=1&init=0-672&s=B0ABA2AE707574B1561764B4004417F11B4E6FA9.3BA2165DE51ABB044A3D0121E7E71AA1332B86F7&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&index=673-1316&bitrate=113081&size=192x144&clen=3808868&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D160%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.001%26lmt%3D1394472664193688%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D3808868&fps=15,bitrate=128210&itag=140&init=0-591&s=203329C6C4128281EA2E10D0533CFC8B88CA5478.F4163C46E1D96C90156ABDEF88674DFC27005D37&clen=4397615&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D140%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.851%26lmt%3D1394472676181851%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D4397615&lmt=1394472676181851&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&index=592-959,itag=171&lmt=1402499069878965&projection_type=1&init=0-4451&s=D7640B043014C1B31717BD1D5D4173945EE55DA3.F8631BDCC65D3C797C101579A977748C7D9D042A&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&index=4452-4924&bitrate=124635&clen=3886889&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D171%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26ipbits%3D0%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26expire%3D1427860722%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26upn%3Dy0RETOFZMNQ%26pl%3D24%26dur%3D276.772%26lmt%3D1402499069878965%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26mm%3D31%26mt%3D1427838872%26sver%3D3%26clen%3D3886889&fps=1&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/pl/24/itag/0/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/key/yt5/ip/193.200.150.125/ms/au/sver/3/s/7E8E5ABE41AD4D136C00092FC4B8DE7474AB6A3C.367A35A4D534881ED27D71DDA2849CB143BAEEDC/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/playback_host/r14---sn-4g57knsy.googlevideo.com/source/youtube/fexp/900720%2C905221%2C907263%2C934954%2C9406007%2C9406951%2C9407530%2C9407891%2C9408102%2C9408413%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C955113%2C957201%2C961404%2C961406%2C964750/expire/1427860722/mv/u/id/o-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d/ipbits/0/mm/31/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/mt/1427838872/upn/ZGWf36NPXJI&eventid=khgbVerPKcm9cPyUgvgG&tmi=1&pltype=contentugc&enablecsi=1&avg_rating=4.82608695652&status=ok&csi_page_type=embed&muted=0&has_cc=False&allow_ratings=1&iv_invideo_url=http://www.youtube.com/annotations_invideo?cap_hist=1&cta=2&video_id=KoD06EICn_k&video_id=KoD06EICn_k&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&author=mohamed fouad&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/KoD06EICn_k/mqdefault.jpg&vm=CAM&timestamp=1427839122&account_playback_token=QUFFLUhqbUtNbEc2eFl3bmJoWExwRHlWWGJWbDVTN0dZQXxBQ3Jtc0ttMDVqQXZQekNGTVZ5dUJyV3Q0Q1Frd3VEWEdUcDhNZElTM043WDdVTnBBQnhfcjV1OWdxZVBPbnZ5UkZ3SnZrTFBkZXA0M1k3anE5YU9PVXUwdE1SSTZDVjV6N1lTNDhPSWlSWVZXdTMxNklMR3FsNA==&video_verticals=[1034, 3, 868, 220]&oid=0jV6JMc6Myv6nXfECMEhNg&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/KoD06EICn_k/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#9CnjlQ_MKjvfaPv4mE0e1lm9U5c|60#45#139#10#10#2000#M$M#RvidFrsjuLmYiDDVtVzUwpwfem0|120#90#139#5#5#2000#M$M#O1SOIgcbQJOt7yesBXzmXOdRWFg&ldpj=-26&probe_url=http://r4---sn-vgqsen7l.googlevideo.com/videogoodput?id=o-AHdM8r8goz9WOcs4bmXn6wIL4mkoXW83-1Xr6peqA7Hv&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842722&ip=193.200.150.125&ms=pm&mm=35&pl=24&nh=IgpwcjAyLm9yZDEyKgkxMjcuMC4wLjE&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl,nh&signature=2FC53A9D1F855ABA89C77B5736F119EF54E7D6A7.628FD0DF37BA5047CB9DE1F00F0AF6E745F04CC3&key=cms1&allow_embed=1&of=UuWvAxnA2CGDUcU0t_VFzg&darude=1&url_encoded_fmt_stream_map=itag=43&fallback_host=tc.v3.cache7.googlevideo.com&s=AFBB92BEB1B92F7899800DC8FB3C803E940CD502.46C9237300C46BA2B35E55E6DC69003FFB8A21A4&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&quality=medium&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D43%26dur%3D0.000%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3DODRXSkYIhYs,itag=18&fallback_host=tc.v22.cache8.googlevideo.com&s=7EE4EE9647CF97EFDC69EDBDFCF5AB1F25FFAAA8.98806935556465296906BE011AB182FD23D0414F&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&quality=medium&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D18%26dur%3D276.851%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3DODRXSkYIhYs,itag=5&fallback_host=tc.v23.cache1.googlevideo.com&s=033275E5F15E7CE8C6C4004CD11CEE7E11EACBC4.BB38AF1CEE4ACAF4CEC25FB9F7563C6CD0C6D92C&type=video%2Fx-flv&quality=small&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D5%26dur%3D276.819%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3DODRXSkYIhYs,itag=36&fallback_host=tc.v16.cache4.googlevideo.com&s=881C5A977BA728A5BA22F6F6DD065A6D3B8E0860.CE7609321EB5C26FCAADD9FEBFD1C507ED40BC81&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D36%26dur%3D276.874%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3DODRXSkYIhYs,itag=17&fallback_host=tc.v10.cache7.googlevideo.com&s=9E787967B289AB35290BEB9BB4C8E5CC7D894F2B.82EDB34C8F9DCF143CAE6A52B80F9729AC881977&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&url=http%3A%2F%2Fr14---sn-4g57knsy.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fpl%3D24%26itag%3D17%26dur%3D276.874%26sparams%3Ddur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26key%3Dyt5%26ip%3D193.200.150.125%26ms%3Dau%26sver%3D3%26mv%3Du%26source%3Dyoutube%26fexp%3D900720%252C905221%252C907263%252C934954%252C9406007%252C9406951%252C9407530%252C9407891%252C9408102%252C9408413%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C955113%252C957201%252C961404%252C961406%252C964750%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AKRbxLTO1Og0VBQh4XGs_8LVk01F41tcZHTkKFRm0b0d%26ipbits%3D0%26mm%3D31%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mt%3D1427838872%26upn%3DODRXSkYIhYs&length_seconds=277&plid=AAUSnLO0txLPtLTs&use_cipher_signature=True&view_count=7045&cl=89966935&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&ypc_ad_indicator=4&c=WEB&ptk=FreeMusic&no_get_video_log=1&loudness=-20.8190002441&iv_load_policy=1&hl=en_US&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/KoD06EICn_k/default.jpg

وبناقص حياتى معاك♥♥♥♥♥بهاء سلطان&iv_allo

Mazda Savanna RX-7&ypc_ad

Mazda Savanna RX-7&ypc_ad_indicator=4&idpj=0&allow_embed=1&avg_rating=2.3&use_cipher_signature=False&length_seconds=29&adaptive_fmts=fps=30&clen=1923461&init=0-708&itag=135&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D1923461%26dur%3D28.268%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D135%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D1B724B97FB903A85E4E2CECC2A0F90E243D10E96.DEAE8818BB9C1C21F4F631A609A42F669058B8C5%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1394358538554757%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=709-812&lmt=1394358538554757&bitrate=642985&size=640x480&projection_type=1,fps=30&clen=1164963&init=0-242&itag=244&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D1164963%26dur%3D28.267%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D244%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D28FACC0769B145EAFF8F95DADD6E3A97492B5BCC.57B3C894A5D15711BF080AB4DA2FDF1A0D4E9946%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1424740017096836%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=243-341&lmt=1424740017096836&bitrate=435697&size=640x480&projection_type=1,fps=30&clen=885909&init=0-710&itag=134&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D885909%26dur%3D28.268%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D134%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3DAE2AC3E581A53CE02B06369FE1151E33C51E72AE.2C11A7678659CEFA537F2B6926FB6D4CF85AFC83%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1394358543650376%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=711-814&lmt=1394358543650376&bitrate=282843&size=480x360&projection_type=1,fps=30&clen=668571&init=0-242&itag=243&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D668571%26dur%3D28.267%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D243%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D10BBC9762F75E92A0D760D208CD7E2BCC58785CA.D5A08589625585DFE7807E804878D3ABA229C2B6%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1424739996945471%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=243-340&lmt=1424739996945471&bitrate=254028&size=480x360&projection_type=1,fps=30&clen=879513&init=0-673&itag=133&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400d%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D879513%26dur%3D28.268%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D133%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D834ABDD7F1EFFDBA52E230D1070C5A31E52ED957.EDF0A8C05929743E8489905312B11FF384CFA81D%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1394358535636485%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=674-777&lmt=1394358535636485&bitrate=259224&size=320x240&projection_type=1,fps=30&clen=368524&init=0-241&itag=242&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D368524%26dur%3D28.267%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D242%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D1891CA7252EDA02D610D93C2068D09897C8E7041.F0B2751B3A5B9E0D91D3B7D87030C873357B3C27%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1424739984495476%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=242-339&lmt=1424739984495476&bitrate=138323&size=320x240&projection_type=1,fps=15&clen=372514&init=0-672&itag=160&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D372514%26dur%3D28.268%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D160%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D28D02E72AADEA0D0CC07CCD93C1C4B19E50B180D.CE06E6286C1D04A7983B3F033099268BBB758CEA%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1394358534035494%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&index=673-776&lmt=1394358534035494&bitrate=115375&size=192x144&projection_type=1,index=592-659&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D453617%26dur%3D28.514%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D140%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3D651FD4DCC2CE3338355DD9C28049D2144B0652E6.A2E7C16DA3E50DF6F95F869AC11114412F0BB040%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1394358532755143%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&projection_type=1&clen=453617&init=0-591&lmt=1394358532755143&bitrate=127570&itag=140,index=4452-4502&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&url=http%3A%2F%2Fr4---sn-4g57kn66.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fsver%3D3%26clen%3D318837%26dur%3D28.465%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26fexp%3D900720%252C907263%252C916600%252C931366%252C934954%252C936024%252C9407668%252C9408035%252C9408101%252C9408412%252C942310%252C945066%252C947243%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26key%3Dyt5%26gir%3Dyes%26mm%3D31%26ip%3D193.200.150.125%26pl%3D24%26itag%3D171%26mt%3D1427838872%26upn%3D2nPOmDM4gHM%26mv%3Du%26ms%3Dau%26signature%3DD6D6E8AB6EE70F81649C46E86ECFF5A2AD495BDA.8BB08F7A6F8E5CA5A7B05F5BF290B102958CADBE%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOcWK2SOlD_UQvDI3vCb_YL91LeHK8UKh5W8_w1aXCcA%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1424739974995319%26ipbits%3D0%26source%3Dyoutube&projection_type=1&clen=318837&init=0-4451&lmt=1424739974995319&bitrate=93646&itag=171&csi_page_type=embed&account_playback_token=QUFFLUhqa0R6ZXZkS3YwQ0d1NTRNVV9XV3loYTc3eUdOZ3xBQ3Jtc0trU2p4b1c4dDJJb0lYdXE3YzBfZHBuX09HZTlqYlo3Yl9RSmZJSkJvSUVSb05IdDREVlNXbWxTSXNpellBRW1pWEpCNGZFRFZpbWozUzRRYm1reVh1TVJDcUFmOG5lYjdoYm9vZTh6ZUFxR0o3cVpRQQ==&iurl=http://i.ytimg.com/vi/y0fNeJavr7o/hqdefault.jpg&ldpj=-33&timestamp=1427839122&token=vjVQa1PpcFOwGtAEgedpr085XckQQPbfXgqVZBmDgWQ=&oid=7RRctZ7EnHJehavwTxcwYw&has_cc=False

Mazda Savanna RX-7&ypc_ad_indicator=4&id

Выход на лед ХК Сибирь&st

Выход на лед ХК Сибирь&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/5bebxaGLXAM/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#L2smfcMNtt7WasjhvYMdzX-HrCo|80#45#115#10#10#2000#M$M#6vShJItMByZ16SheqYsjoBn9BeY|160#90#115#5#5#2000#M$M#8yWlEpw-7Z25hkGKCEba2MUkD5Q&ldpj=-21&adaptive_fmts=itag=137&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D137%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D5BD843EE4AD94E8267FB7E6E9AF71C9831304DB5.482CB651DF068F29554F1B174AB74B24E4967984%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D107215632%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355324092409%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.640028%22&bitrate=4369934&fps=24&index=712-1295&size=1920x1080&init=0-711&lmt=1386355324092409&projection_type=1&clen=107215632,itag=248&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D248%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D6C89BABC7C9D0F1E7FF47CF268058D802FA24DFB.8E081F4478C06A7BD42C764ACD0436E93373CF7F%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D50327713%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407655000415696%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=2537600&fps=1&index=235-1034&size=1920x1080&init=0-234&lmt=1407655000415696&projection_type=1&clen=50327713,itag=136&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D136%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DEA6584295586DC0EC31B8E1C9FDA39EF3F37B7A6.C02EEA1A6059835395A3AB176A726A63928FD11E%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D53799845%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355318815554%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401f%22&bitrate=2257432&fps=24&index=710-1293&size=1280x720&init=0-709&lmt=1386355318815554&projection_type=1&clen=53799845,itag=247&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D247%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DADD7E33C7A9E49ED0A5B2FD27B44F3A3715422CB.D3082D7867A04B3FB4D582E5AFC299D002FA3791%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D29990061%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407654919287221%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=1348521&fps=1&index=235-1023&size=1280x720&init=0-234&lmt=1407654919287221&projection_type=1&clen=29990061,itag=135&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D135%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D9F3B5CFF17E18124973557B8BE0AC21F90FAC9B2.6666B4B93975FF94B4FD82112CD275AF875F86A5%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D26307047%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355316677868%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&bitrate=1153723&fps=24&index=709-1292&size=854x480&init=0-708&lmt=1386355316677868&projection_type=1&clen=26307047,itag=244&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D244%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D7277B1696CC63F3727819F8F9ED4E36D26A2FF26.601B1B8319408CC2659BD13D249E1519CE68FC3E%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D15218621%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407654882528247%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=675494&fps=1&index=235-1006&size=854x480&init=0-234&lmt=1407654882528247&projection_type=1&clen=15218621,itag=134&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D134%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DD382CAFF2DFC19CA0B94131D6F3B13FA1993D44C.1ED3BA0E0E5822193C5778184C4FAAD63AC7C800%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D13126905%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355316678717%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&bitrate=623444&fps=24&index=709-1292&size=640x360&init=0-708&lmt=1386355316678717&projection_type=1&clen=13126905,itag=243&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D243%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D2D78B61345FC58B650F5A1EA3D3D63B88C628150.5FA943DF6C935A9AF29278E9F7A4A85D06279403%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D7420864%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407654925721109%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=317944&fps=1&index=234-1005&size=640x360&init=0-233&lmt=1407654925721109&projection_type=1&clen=7420864,itag=133&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D133%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D783093B448323E44B6F2D52E1DDB7F9366C1AF0D.E68A508C5A3F0DAF8662F76824A27B0248A5A5ED%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D6928500%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355313525502%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&bitrate=248772&fps=24&index=674-1257&size=426x240&init=0-673&lmt=1386355313525502&projection_type=1&clen=6928500,itag=242&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D242%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DF7CD83E7976963A44377AB07DE4B5C579D68ADF4.5CF8671D75F942888B8E65DC5AD88924B4EB7E3D%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D3800769%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407655429867108%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22&bitrate=161220&fps=1&index=234-1005&size=426x240&init=0-233&lmt=1407655429867108&projection_type=1&clen=3800769,itag=160&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D160%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D7021F08CDA69B69C5BBC65C4109A29DB99DDAC3A.A8F470F6843EB61FDD4D0C9AA955B1867E453218%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D226.917%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D3039424%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355312435083%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42c00c%22&bitrate=115684&fps=15&index=671-1254&size=256x144&init=0-670&lmt=1386355312435083&projection_type=1&clen=3039424,itag=140&bitrate=127762&index=592-899&lmt=1386355307115741&projection_type=1&clen=3607687&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D140%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3DB278D4BBA6EEED3B2BA085EFCC6BE2F9C8B948D6.944A0F97BC56CD6864026BB77973A6418C94B7B1%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D227.114%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D3607687%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1386355307115741%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&init=0-591,itag=171&bitrate=98483&fps=1&index=4452-4839&lmt=1407654831144677&projection_type=1&clen=2656266&url=http%3A%2F%2Fr5---sn-4g57knke.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D171%26fexp%3D900720%252C907263%252C934954%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26signature%3D157FBD788CD1676C587005DBA9D173DA41660CCF.0CAFDFFE8096C7C8E3E13FC0EDD834ACB6757F11%26mm%3D31%26gir%3Dyes%26dur%3D227.037%26sver%3D3%26ms%3Dau%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26key%3Dyt5%26clen%3D2656266%26ipbits%3D0%26upn%3D4SFgjEA4SwY%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26pl%3D24%26source%3Dyoutube%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26lmt%3D1407654831144677%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOO8M2GIqasI5AsgyosollgA5vkweBWN9PDlVzu4unDk&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&init=0-4451&pltype=contentugc&c=WEB&timestamp=1427839122&watermark=,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_watermark-vflHX6b6E.png,http://s.ytimg.com/yts/img/watermark/youtube_hd_watermark-vflAzLcD6.png&has_cc=False&use_cipher_signature=False&status=ok&video_id=5bebxaGLXAM&iurlmaxres=http://i.ytimg.com/vi/5bebxaGLXAM/maxresdefault.jpg&loudness=-15.8590011597&probe_url=http://r18---sn-ab5l6ney.googlevideo.com/videogoodput?id=o-AAE2iityOjU7Ds3HPVEDy9t3FRXJ-34q9US2IoqU5Rxp&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842722&ip=193.200.150.125&ms=pm&mm=35&pl=24&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl&signature=681C56DD2CE38582D28778E2FC4C4B4836759F6E.3E9D1B96C881CDAEE959B89C29E252A63C548EC6&key=cms1&tmi=1&video_verticals=[35]&cl=89966935&view_count=1155&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/5bebxaGLXAM/hqdefault.jpg&idpj=-8&allow_ratings=1&darude=1&account_playback_token=QUFFLUhqbW41MmxwR21ObEZ2Z2NEZS0xdTlRVnJQMlQ0UXxBQ3Jtc0trNnhLSUFWd2VmXzdaN3A2a19oZVdrZkJITGRBYVZGVy10bjVFcFV1cVgxLWJwdTU5STlSTWlKME5jcWo0ZzhWRVA0T1o4SWJFMXdtOU4xZ2dydElFQ2UzQTdzUDlXckFqN29aYS0zV2E2dVVTOWtaYw==&token=vjVQa1PpcFOf7WGsi4qdBvNiXwhWvmNex5sfJGhIxsE=&keywords=HC Sibir Novosibirsk (Ice Hockey Team)

Выход на лед ХК Сибирь&storyboard_spec=h

حوثي ميت ومتمسك بسلاحه&ad

حوثي ميت ومتمسك بسلاحه&adaptive_fmts=size=640x480&bitrate=969692&lmt=1387493335499062&index=708-811&projection_type=1&itag=135&init=0-707&clen=3075584&fps=30&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1387493335499062%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D135%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D3075584%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3DA7F0380600A1E29FF331095ACA7530C03046677B.2C403AB5A3D1073E9FDA335FD4EFA6FE529BA6DE%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22,size=640x480&bitrate=670156&lmt=1396707462874202&index=235-333&projection_type=1&itag=244&init=0-234&clen=2194221&fps=1&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1396707462874202%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D244%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D2194221%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D715525C082AE13FF28EA60DEB1D85768F7577C51.6633979208CFA3766C6C13B1DE4A5D57D2AEFD6D%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22,size=480x360&bitrate=342144&lmt=1387493328508527&index=710-813&projection_type=1&itag=134&init=0-709&clen=1025622&fps=30&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1387493328508527%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D134%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D1025622%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D963B59B9A42EC1EC5E99028E69454FA3CEA18215.E69B30C2DD07B0C84F79AA1525DFEC20128EF9E0%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22,size=480x360&bitrate=297971&lmt=1396707420613773&index=235-333&projection_type=1&itag=243&init=0-234&clen=983173&fps=1&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1396707420613773%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D243%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D983173%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3DC9F734FA6DE6313C5AE38B2437C534598E1C3C08.91994BD2E61A2A0EEE0F0AFCF104E45D7860DAE1%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22,size=320x240&bitrate=246323&lmt=1387493321510408&index=673-776&projection_type=1&itag=133&init=0-672&clen=832133&fps=30&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1387493321510408%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D133%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D832133%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D5004C0490B8EFAAD0F248541F54CD87735A5E8C9.E48398D09662B83A8D9F571CD5811147EF2A1B4D%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400d%22,size=320x240&bitrate=156908&lmt=1396707400889118&index=234-332&projection_type=1&itag=242&init=0-233&clen=516805&fps=1&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1396707400889118%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D242%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D516805%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D435826B4264BC9B980CFE78AA87F385D1DEA0DA5.970810D2E5A7BC639C3BF97DE2CED4A05652D87F%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp9%22,size=192x144&bitrate=112229&lmt=1387493321466538&index=672-775&projection_type=1&itag=160&init=0-671&clen=362512&fps=15&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1387493321466538%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D160%26pl%3D24%26dur%3D27.200%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D362512%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D13B7150C9EA7BF846FE45ADCA770104D6C9169C4.5E86163941CA5D1B9A7493C729F3A6C2F77B8070%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22,itag=140&bitrate=95612&init=0-591&clen=327724&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1387493321509616%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D140%26pl%3D24%26dur%3D27.515%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D327724%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D8859A9C5F7690DA85A6EC687A69467BE16422DCE.9236D3A1144A9B051E102F9DBD4D55425D4F9B25%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&index=592-659&lmt=1387493321509616,itag=171&bitrate=79406&fps=1&init=0-4082&clen=267838&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fexpire%3D1427860722%26ipbits%3D0%26lmt%3D1396707380035401%26key%3Dyt5%26source%3Dyoutube%26itag%3D171%26pl%3D24%26dur%3D27.453%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26clen%3D267838%26gir%3Dyes%26sver%3D3%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D06C3EF417B50C051F4A86E2E7A0D0D81AFCA698B.1D3F1A6A9A3EC04EC03B2D156E78180C48E17EDB%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DhZgxRzvxh2o%26sparams%3Dclen%252Ccwbhb%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire&type=audio%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vorbis%22&index=4083-4133&lmt=1396707380035401&enablecsi=1&account_playback_token=QUFFLUhqbXEtMi0yRnhydlZTSGU1M2JuZHRFdXRjWFJhUXxBQ3Jtc0trMmp0cVU4bFFhSHZSaE14OFlNTXAtVHppcXF4ejlhcmFPaXcwdGp1YkNSWnhNdmpLQ2M0N3ctWjRCOXc5eGxud1ZmQVdrZ2RJenQ0TU1VZ0tLdHhPbzR4ek5ETWxSREZ0MmpyX2NBQzg0NXBmbXpOUQ==&csi_page_type=embed&view_count=429801&use_cipher_signature=False&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/itag/0/pl/24/ipbits/0/fexp/900720%2C904732%2C907263%2C929254%2C933232%2C934954%2C936025%2C9406813%2C9407662%2C9408102%2C9408602%2C947248%2C948124%2C948703%2C948822%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/ip/193.200.150.82/mm/31/key/yt5/playback_host/r3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/sver/3/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/expire/1427860722/id/o-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv/mt/1427838872/signature/A732F5A49A27ADC4909D2876A4BD8CE0C6060F71.BE7C456DEF90A3C2C4914E810D8B358A5CCCFD1F/ms/au/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/mv/u/upn/bNk8LprgJJY/source/youtube&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/PIKUe4msw5k/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#uOV5zELRup75T2PcDvUHKL9onGQ|60#45#29#10#10#1000#M$M#L6P7v458Q6rRWFiwsJoyRPMzHYI|120#90#29#5#5#1000#M$M#9EChRZbFB-P6QdJZ-cHVAE6t_LM|240#180#29#3#3#1000#M$M#viRknR3veZszapAqHUv8nxloUgk&video_verticals=[211, 3, 868]&idpj=-1&timestamp=1427839122&ldpj=-30&iurl=http://i.ytimg.com/vi/PIKUe4msw5k/hqdefault.jpg&url_encoded_fmt_stream_map=itag=43&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D43%26pl%3D24%26ipbits%3D0%26dur%3D0.000%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26key%3Dyt5%26sparams%3Dcwbhb%252Cdur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D4E90CBB9AF7BE8A1CF6DA3F2B1BED62BC494AF40.BF8A687180B6E4D3FF764FE11280DA30779DA784%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DuiqdHAMP0-Y%26source%3Dyoutube&type=video%2Fwebm%3B+codecs%3D%22vp8.0%2C+vorbis%22&quality=medium&fallback_host=tc.v24.cache1.googlevideo.com,itag=18&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D18%26pl%3D24%26ipbits%3D0%26dur%3D27.515%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26ratebypass%3Dyes%26sver%3D3%26key%3Dyt5%26sparams%3Dcwbhb%252Cdur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Cratebypass%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3DDFA3E634884606FC912408D6237F5720C1315D9A.F2A6BDC6377B6BE317216F3BED8B3F67D2CAB212%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DuiqdHAMP0-Y%26source%3Dyoutube&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.42001E%2C+mp4a.40.2%22&quality=medium&fallback_host=tc.v6.cache6.googlevideo.com,itag=5&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D5%26pl%3D24%26ipbits%3D0%26dur%3D27.507%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26sparams%3Dcwbhb%252Cdur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D50E14597C4FC4B3D078AB06257443FEFF9E6E641.31DFDC42B2F392CDD441769136EA5AEB2794DBE3%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DuiqdHAMP0-Y%26source%3Dyoutube&type=video%2Fx-flv&quality=small&fallback_host=tc.v16.cache4.googlevideo.com,itag=36&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D36%26pl%3D24%26ipbits%3D0%26dur%3D27.538%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26sparams%3Dcwbhb%252Cdur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D983E3598462519E01EF4047D822884F7AC638A13.25ADE70CBC4C266BE2ED77BE84A353FD974EEA81%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DuiqdHAMP0-Y%26source%3Dyoutube&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&fallback_host=tc.v21.cache5.googlevideo.com,itag=17&url=http%3A%2F%2Fr3---sn-4g57kn6k.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fitag%3D17%26pl%3D24%26ipbits%3D0%26dur%3D27.585%26fexp%3D900720%252C904732%252C907263%252C929254%252C933232%252C934954%252C936025%252C9406813%252C9407662%252C9408102%252C9408602%252C947248%252C948124%252C948703%252C948822%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961404%252C961406%26ip%3D193.200.150.82%26mm%3D31%26key%3Dyt5%26sver%3D3%26sparams%3Dcwbhb%252Cdur%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26expire%3D1427860722%26id%3Do-AOYoxiM7jIoDj6IRM1QeoJLNt0aZMYbI99TtqIzxesTv%26mt%3D1427838872%26signature%3D7D743A838CB807CB7050A23EFB1AD1AF6D52E953.DECEDC15F8AE73F1DDBB3E61F6B49B69EECB419D%26ms%3Dau%26cwbhb%3Dyes%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26mv%3Du%26upn%3DuiqdHAMP0-Y%26source%3Dyoutube&type=video%2F3gpp%3B+codecs%3D%22mp4v.20.3%2C+mp4a.40.2%22&quality=small&fallback_host=tc.v10.cache2.googlevideo.com&tmi=1&has_cc=False&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&muted=0&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/PIKUe4msw5k/mqdefault.jpg&iurlsd=http://i.ytimg.com/vi/PIKUe4msw5k/sddefault.jpg&video_id=PIKUe4msw5k&thumbnail_url=http://i.ytimg.com/vi/PIKUe4msw5k/default.jpg&keywords=متمسك,بسلاحه&fexp=900720,904732,907263,929254,933232,934954,936025,9406813,9407662,9408102,9408602,947248,948124,948703,948822,951511,951703,952612,957201,961404,961406&no_get_video_log=1&token=vjVQa1PpcFMPBu-I4GKSxYiaghvWyAXRZq1dr8ele9U=&author=0548027111&hl=en_US&loudness=-21.2199993134

حوثي ميت ومتمسك بسلاحه&adaptive_fmts=siz

26-12-55 แสตมป์-1คนที่คุณ

26-12-55 แสตมป์-1คนที่คุณก็รู้ว่าใคร&storyboard_spec=http://i.ytimg.com/sb/-oQbqxL2ROI/storyboard3_L$L/$N.jpg|48#27#100#10#10#0#default#G35sSdrcvHi5HRPexm_uZw6npO4|60#45#69#10#10#5000#M$M#b-dmBbq8vA7m7SqqcCpL2O6VtBA|120#90#69#5#5#5000#M$M#aDEyII4epfuUQ16ZdjYfzkrfhSI&pltype=contentugc&muted=0&fexp=900720,907263,916646,916730,923360,924622,934954,936118,9407443,9407711,9408102,9408209,944324,948124,948703,951511,951703,952612,957201,961403,961404,961406&length_seconds=340&vm=CAI&csi_page_type=embed&allow_embed=1&token=vjVQa1PpcFOxfRSDzAYR2pez2Oe2Td4c4atLrkmPDjA=&adaptive_fmts=bitrate=1135963&lmt=1389415390258767&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr12---sn-4g57knes.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fupn%3DaDeHwL0tSR0%26pl%3D24%26mm%3D31%26dur%3D339.167%26id%3Do-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26fexp%3D900720%252C907263%252C916646%252C916730%252C923360%252C924622%252C934954%252C936118%252C9407443%252C9407711%252C9408102%252C9408209%252C944324%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961403%252C961404%252C961406%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26sver%3D3%26lmt%3D1389415390258767%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26itag%3D135%26ipbits%3D0%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26gir%3Dyes%26clen%3D46453438%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26signature%3D53684E14742887DFC83B4BD836743F76161CFCE7.CE1F4BC8AD43AC65F864A6BB50651BB888C6E246%26key%3Dyt5&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d401e%22&index=708-1555&fps=24&clen=46453438&size=640x480&init=0-707&itag=135,bitrate=631768&lmt=1389415388827886&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr12---sn-4g57knes.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fupn%3DaDeHwL0tSR0%26pl%3D24%26mm%3D31%26dur%3D339.167%26id%3Do-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26fexp%3D900720%252C907263%252C916646%252C916730%252C923360%252C924622%252C934954%252C936118%252C9407443%252C9407711%252C9408102%252C9408209%252C944324%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961403%252C961404%252C961406%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26sver%3D3%26lmt%3D1389415388827886%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26itag%3D134%26ipbits%3D0%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26gir%3Dyes%26clen%3D23974559%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26signature%3D88B49763951056A394A2AAA94C5637A9199FD4F7.CD194405867D2412C89CE329BADC8D53CFE774E9%26key%3Dyt5&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d4015%22&index=710-1557&fps=24&clen=23974559&size=480x360&init=0-709&itag=134,bitrate=248726&lmt=1389415389956656&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr12---sn-4g57knes.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fupn%3DaDeHwL0tSR0%26pl%3D24%26mm%3D31%26dur%3D339.167%26id%3Do-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26fexp%3D900720%252C907263%252C916646%252C916730%252C923360%252C924622%252C934954%252C936118%252C9407443%252C9407711%252C9408102%252C9408209%252C944324%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961403%252C961404%252C961406%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26sver%3D3%26lmt%3D1389415389956656%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26itag%3D133%26ipbits%3D0%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26gir%3Dyes%26clen%3D10363609%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26signature%3D78D3F1F140FCCCD0ABD264BAF88F2157CFFFF921.733B77523A9FEB8F23044195562F2F7E7ACB9598%26key%3Dyt5&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400d%22&index=673-1520&fps=24&clen=10363609&size=320x240&init=0-672&itag=133,bitrate=114735&lmt=1389415388486471&projection_type=1&url=http%3A%2F%2Fr12---sn-4g57knes.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fupn%3DaDeHwL0tSR0%26pl%3D24%26mm%3D31%26dur%3D339.167%26id%3Do-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26fexp%3D900720%252C907263%252C916646%252C916730%252C923360%252C924622%252C934954%252C936118%252C9407443%252C9407711%252C9408102%252C9408209%252C944324%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961403%252C961404%252C961406%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26sver%3D3%26lmt%3D1389415388486471%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26itag%3D160%26ipbits%3D0%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26gir%3Dyes%26clen%3D4513777%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26signature%3D3E69E7BED3D915926BA943BD9D9211AB36147FD5.96C720C1488221BD9744E68DCE59ECA0FF800D95%26key%3Dyt5&type=video%2Fmp4%3B+codecs%3D%22avc1.4d400c%22&index=672-1519&fps=15&clen=4513777&size=192x144&init=0-671&itag=160,clen=5397808&bitrate=128234&init=0-591&type=audio%2Fmp4%3B+codecs%3D%22mp4a.40.2%22&itag=140&lmt=1389415386422203&url=http%3A%2F%2Fr12---sn-4g57knes.googlevideo.com%2Fvideoplayback%3Fupn%3DaDeHwL0tSR0%26pl%3D24%26mm%3D31%26dur%3D339.800%26id%3Do-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od%26mv%3Du%26mt%3D1427838872%26fexp%3D900720%252C907263%252C916646%252C916730%252C923360%252C924622%252C934954%252C936118%252C9407443%252C9407711%252C9408102%252C9408209%252C944324%252C948124%252C948703%252C951511%252C951703%252C952612%252C957201%252C961403%252C961404%252C961406%26ms%3Dau%26source%3Dyoutube%26sver%3D3%26lmt%3D1389415386422203%26ip%3D193.200.150.125%26expire%3D1427860722%26itag%3D140%26ipbits%3D0%26sparams%3Dclen%252Cdur%252Cgir%252Cid%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Clmt%252Cmm%252Cms%252Cmv%252Cnh%252Cpl%252Csource%252Cupn%252Cexpire%26gir%3Dyes%26clen%3D5397808%26nh%3DIgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE%26signature%3D8AA2365730AFEC601CC86806D710B85462AF9AA0.C725841DA33C5987ECBAA4CF0B93DA4F4518BA0A%26key%3Dyt5&projection_type=1&index=592-1031&timestamp=1427839122&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&has_cc=False&keywords=yt:crop=16:9,แสตมป์&account_playback_token=QUFFLUhqbGdKNndic2VfOEgzd2Q2TEF2VFlIRER6TDZtd3xBQ3Jtc0tsc2hXNTIxaUdRa0lVV2tDZDliQWFGM2t5Rk9laGllTERSYk1kZGhmOUxyUW5KM1RqQmczdDVleDZBVjE1MXo2RWJaX0M2eWF4Qi16Y05iaGhIdXlWUGswMUlaUkhTSWdkaV9iekRyWTZIc2NHNl9ZQQ==&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/expire/1427860722/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/pl/24/playback_host/r12---sn-4g57knes.googlevideo.com/mm/31/mt/1427838872/id/o-AJA_bzimYXN0rviBuMIzNIzXtTHvKhZCRTDt_mYLN_od/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/mv/u/signature/BD53064BA16508D4D68ADE8C31193FA8CFB08B04.780E7B8D51685F4FE147ECAC99409162860FD6B6/ipbits/0/upn/fMiRFNbr9Rw/fexp/900720%2C907263%2C916646%2C916730%2C923360%2C924622%2C934954%2C936118%2C9407443%2C9407711%2C9408102%2C9408209%2C944324%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961403%2C961404%2C961406/ms/au/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/itag/0/key/yt5/source/youtube/sver/3/ip/193.200.150.125&loudness=-20.6189994812&ptk=youtube_none&ldpj=-36&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/-oQbqxL2ROI/mqdefault.jpg&enablecsi=1&of=r0vSYrK_E29Bg6HbnXj1vQ&hl=en_US&iurl=http://i.ytimg.com/vi/-oQbqxL2ROI/hqdefault.jpg&idpj=-7&view_count=291&avg_rating=5.0&eventid=khgbVcq1EtOYco7bgYgG

26-12-55 แสตมป์-1คนที่คุณก็รู้ว่าใคร&sto

[ดูการ์ตูนออนไลน์] Bleach

[ดูการ์ตูนออนไลน์] Bleach บลีช เทพมรณะ ตอนที่ 1 ถึงตอนล่าสุด พากย์ไทย ซับไทย [HD]&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/DFMor5TjSDQ/hqdefault.jpg&avg_rating=4.63636363636&ptk=kaze&oid=Yp_sTRtVoZz0Egdcd6tvew&cl=89966935

[ดูการ์ตูนออนไลน์] Bleach บลีช เทพมรณะ ต

Parker loves Antie Neda&a

Parker loves Antie Neda&allow_ratings=1&iurlmq=http://i.ytimg.com/vi/mCHX0-PXjrE/mqdefault.jpg&avg_rating=3.50158730159&allow_embed=1&fmt_list=43/640x360/99/0/0,18/640x360/9/0/115,5/426x240/7/0/0,36/426x240/99/1/0,17/256x144/99/1/0&default_audio_track_index=0&has_cc=True&ldpj=-3&tmi=1&ttsurl=http://www.youtube.com/api/timedtext?caps=asr&expire=1427864321&signature=A6AD8BCE714FBC8701CF645BBC56BFDDAB84ECA5.A1511944FDF0A6E1D7BA75904756F5F8A4147D2A&hl=en_US&asr_langs=de%2Cja%2Cko%2Cen%2Ces%2Cit%2Cfr%2Cru%2Cpt%2Cnl&sparams=asr_langs%2Ccaps%2Cv%2Cexpire&v=mCHX0-PXjrE&key=yttt1&cc_asr=1&loudness=-21.8199996948&dashmpd=http://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/as/fmp4_audio_clear%2Cwebm_audio_clear%2Cfmp4_sd_hd_clear%2Cwebm_sd_hd_clear%2Cwebm2_sd_hd_clear/signature/CA4CE4BA35728CAA8ADA5C224DE4935A2D11E544.8974A455C4EB8315F8FDE134C07ADBD8B2EB84EF/pl/24/playback_host/r19---sn-4g57knld.googlevideo.com/ip/193.200.150.82/nh/IgpwcjAyLmZyYTA1KgkxMjcuMC4wLjE/itag/0/ms/au/mt/1427838872/mv/u/ipbits/0/source/youtube/sver/3/fexp/900720%2C907263%2C912333%2C934954%2C936118%2C938814%2C9406013%2C9406535%2C9406819%2C9407562%2C9408033%2C9408047%2C9408101%2C942650%2C948124%2C948703%2C951511%2C951703%2C952612%2C957201%2C961404%2C961406/key/yt5/id/o-ALA6VcFqRkQc8qBz6k9ZW7NYRsazCnRV6t4v2wGFnF6-/mm/31/expire/1427860721/sparams/as%2Cid%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cnh%2Cpl%2Cplayback_host%2Csource%2Cexpire/upn/DXFrFfcg47Q&length_seconds=70&cc_fonts_url=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/fonts708.swf&probe_url=http://r15---sn-25g7sn7y.googlevideo.com/videogoodput?id=o-AMX3T8NBfDnMGXox9-hwB4QRaqwAi5T5no7DO65uljaa&source=goodput&range=0-99999&expire=1427842721&ip=193.200.150.82&ms=pm&mm=35&pl=24&sparams=id,source,range,expire,ip,ms,mm,pl&signature=56FC105DE71910CB0D0725F0A7C3A3C3A5E76A47.5C59D03C8CF99786A9DB533EEBECEF3865CA6F04&key=cms1&iv_allow_in_place_switch=1&caption_tracks=lc=en&v=a.en&t=1&u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fapi%2Ftimedtext%3Fcaps%3Dasr%26expire%3D1427864321%26signature%3DA6AD8BCE714FBC8701CF645BBC56BFDDAB84ECA5.A1511944FDF0A6E1D7BA75904756F5F8A4147D2A%26hl%3Den_US%26asr_langs%3Dde%252Cja%252Cko%252Cen%252Ces%252Cit%252Cfr%252Cru%252Cpt%252Cnl%26sparams%3Dasr_langs%252Ccaps%252Cv%252Cexpire%26v%3DmCHX0-PXjrE%26key%3Dyttt1%26kind%3Dasr%26lang%3Den&n=English+%28auto-generated%29&k=asr&muted=0&enablecsi=1&timestamp=1427839121&cc_module=http://s.ytimg.com/yts/swfbin/player-vflh8YRtN/subtitle_module.swf&hl=en_US&iurlhq=http://i.ytimg.com/vi/mCHX0-PXjrE/hqdefault.jpg&iurl=http://i.ytimg.com/vi/mCHX0-PXjrE/hqdefault.jpg&video_id=mCHX0-PXjrE&video_verticals=[886, 211, 3, 563]

Parker loves Antie Neda&allow_ratings=1&

Most Viewed Videos